Afskrivninger

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Afskrivninger

Skattemæssige afskrivninger

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Bygninger, generelt:

4,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

Driftsmidler og skibe, afskrivningssats af saldo:

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Driftsmidler og skibe, grænse for straks-/restafskrivning:

11900

11600

11300

11000

10800

10500

10100

9800

Good-will og andre immaterielle aktiver:

7 år

7 år

7 år

7 år

7 år

7 år

7 år

7 år

Skattemæssige afskrivninger


Afskrivning på driftsmidler og skibe skal foretages under ét for samtlige erhvervsmæssige driftsmidler og skibe i virksomheden. Afskrivning kan påbegyndes det år, hvor driftsmidlet er leveret og ibrugtaget til afskrivningsberettigede formål. Afskrivning kan ikke foretages i det år, hvor driftsmidlet afhændes.


Fra og med indkomståret 1999 er der adgang til at afskrive med "brudte" procenter i modsætning til tidligere år, hvor afskrivning skulle foretages med hele procenter.


Der er særlige regler for specielle anskaffelser, bl.a. edb-software, hvorved disse anskaffelsessummer kan fradrages fuldt ud i anskaffelsesåret.


Blandede driftsmidler:


Afskrivning på blandede driftsmidler foretages separat for hvert aktiv. Afskrivning kan udgiftsføres med en andel, svarende til den erhvervsmæssige benyttelse.


Bygninger:


For bygninger, der – som følge af deres opførelse eller anvendelse – udsættes for usædvanlig hurtig nedslidning, vil der kunne afskrives med forhøjede satser.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.