Virksomhedsordningen side 4

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Virksomhedsordningen s. 4/4

Krav til regnskabet, når virksomhedsordningen vælges


Hovedkrav: Adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi


Udarbejdelse af selvstændigt regnskab for virksomheden stiller ikke udvidede krav i forhold til andre selvstændige erhvervsdrivende.

 

Afgrænsningen af den virksomhed, der skal udarbejdes regnskab for, følger dog særlige regler, herunder at samtlige erhvervsmæssige aktiver - bortset fra aktier mv. - skal indgå i virksomhedsordningen, samt at den private økonomi holdes adskilt fra virksomhedsøkonomien.

 

For at adskille privat- og virksomhedsøkonomien, skal alle transaktioner mellem privat- og virksomhedsøkonomi registreres særskilt. Dette krav opfyldes ved hjælp af tre konti, hvorpå transaktioner mellem virksomhedsdelen og privatøkonomien registreres:


  • en "indskudskonto" oprettes med det formål at styre beløb, der er indskudt i virksomheden af beskattede midler og som dermed kan tilbageføres skattefrit til den erhvervsdrivende.
  • en "hævekonto" oprettes til at styre overførsler mellem virksomheden og privatøkonomien.
  • en "mellemregningskonto" oprettes til at styre låneforhold mellem virksomheden og privatpersonen.


Begreber i virksomhedsordningen


Indskudskonto

Er et udtryk for de nettoaktiver som den erhvervsdrivende har indskudt i virksomheden. Disse indskud kan foretages såvel i forbindelse med indtræden i virksomhedsordningen som efterfølgende.


Opsparet overskud

Hermed forstås beløb, som er optjent i virksomheden under virksomhedsordningen, og som ikke er overført til den erhvervsdrivendes privatøkonomi. Beløb opsparet i virksomheden er beskattet med en foreløbig virksomhedsskat på 30 pct.


Overskudsfordeling

Overskudsfordeling er et udtryk for, hvordan den erhvervsdrivende har valgt at fordele virksomhedsresultatet. På samme måde som for selskaber (aktie- eller anpartsselskaber) fordeles årets resultat mellem 1) indehaver, 2) opsparing i virksomheden og 3) skattemyndighederne.

Begreber - fortsat


Kapitalafkastgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget er et udtryk for, hvor stort et beløb der til enhver tid er placeret i virksomheden. Beløbet opgøres årligt som forskellen mellem virksomhedens aktiver og gældsposter. Beløb hensat til senere faktisk hævning, indestående på mellemregningskonto og beløb som anses for overført med virkning fra begyndelsen af indkomståret fragår også i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Beløbet benyttes i grundlaget for beregningen af kapitalafkast, jf. herunder.


Kapitalafkast

En andel af virksomhedens overskud beskattes som kapitalindkomst og dermed på samme møde, som hvis den erhvervsdrivende havde investeret i værdipapirer, fx obligationer. Kapitalafkastet beregnes ved at gange kapitalafkastgrundlaget med en afkastsats, der fastsættes på baggrund af markedsrenten.


Hævninger

Overførsler mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien registreres på en hertil oprettet hævekonto (Er der tale om overførsler til privatøkonomien som følge af private udlæg for virksomheden kan en mellemregningskonto dog anvendes).


Hensat til senere faktisk hævning

Ønsker den erhvervsdrivende efter indkomstårets udløb at overføre yderligere beløb til privatøkonomien med virkning for det afsluttede indkomstår, kan et hertil svarende beløb hensættes på en konto for "hensat til senere faktisk hævning".


Mellemregningskonto

Den erhvervsdrivende kan via en uforrentet mellemregningskonto overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsordningen og omvendt. Overførsler fra mellemregningskontoen til privatøkonomien medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.


Rentekorrektion

Hvis indskudskontoen er negativ ved årets udgang, skal der beregnes et rentekorrektionsbeløb svarende til den negative saldo gange kapitalafkastsatsen. Den negative saldo er et udtryk for, at den erhvervsdrivende har lånt af virksomheden.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.