Virksomhedsordningen side 2

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Virksomhedsordningen s. 2/4

Overskudsfordeling:


Aktiver og gældsposter i virksomhedsordningen

 

Aktiver, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, skal indgå i virksomhedsordningen. Da det kan være vanskeligt at afgøre, om finansielle aktiver er erhvervsmæssige eller ej, lægges den erhvervsdrivendes fordeling af aktiverne til grund.

 

Aktier, anparter mv. kan dog ikke indgå i virksomhedsordningen. Erhverves sådanne aktiver i virksomheden anses de for overført til den skattepligtige.

 

"Blandet benyttede" aktiver kan som hovedregel ikke indgå i virksomhedsordningen. Dette gælder dog ikke for biler og visse erhvervsejendomme.

 

Driver skatteyderen flere virksomheder, betragtes de i relation til virksomhedsordningen som én virksomhed. Det er således ikke muligt at holde én af flere virksomheder udenfor virksomhedsordningen.

 

Driver ægtefællen også erhvervsvirksomhed kan denne frit vælge, om virksomhedsordningen skal anvendes her.

Al erhvervsmæssig gæld skal indgå. Privat gæld kan indgå.


Opgørelse af den skattepligtige indkomst


Virksomhedsresultat opgøres efter de almindelige regler for skattepligtig indkomst og fradragsberettigede udgifter.


Dette betyder, at virksomhedsindkomsten reduceres med de udgifter, der kan henføres til den erhvervsmæssige aktivitet, herunder erhvervsmæssige renter. Renterne medtages i indkomstopgørelsen for den periode de vedrører (periodiseringsprincippet).


Hvis den skattepligtige anvender virksomhedens produkter i sin private husholdning, skal forbruget indtægtsføres i virksomheden (eventuelt anvendes Ligningsrådets satser). Værdien af varerne anses for hævet medmindre beløbet tilbageføres til virksomheden.

Opgørelse af den skattepligtige indkomst - fortsat


Hvis en bil anvendes såvel i virksomheden som privat, er der valgfrihed mellem to muligheder:


  • Bilen medtages i virksomhedsordningen

Driftsomkostninger herunder afskrivninger fragår i virksomhedsoverskuddet, og der indtægtsføres en beregnet leje svarende til værdi af fri bil. Personen beskattes af fri bil.


  • Bilen holdes udenfor virksomhedsordningen

Virksomheden fratrækker enten beregnet leje svarende til faktiske driftsomkostninger inkl. afskrivninger eller en leje svarende til ligningsrådets satser. Refusion af driftsomkostninger mv. indtægtsføres hos personen og et tilsvarende beløb fratrækkes hos personen. Der sker ingen beskatning hos personen, som modtager "lejen" efter statens takster.


Udgifter til faglige kontingenter (brancheorganisationer mv.) er i relation til virksomhedsordningen private udgifter. Har virksomheden betalt herfor anses beløb for hævet medmindre beløbet tilbageføres over mellemregningskontoen. Den selvstændige erhvervsdrivende kan fradrage beløbet ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.


Hvis begge ægtefæller arbejder i virksomheden, skal beløb, der udbetales til den medarbejdende ægtefælle, udgiftsføres på samme måde som en lønaftale.


Hvis virksomheden i et år giver underskud, skal det modregnes i opsparet overskud med tillæg af hertil svarende virksomhedsskat fra tidligere år. Herefter overføres ikke udnyttet underskud til privatøkonomien, og underskuddet modregnes i den skattepligtige persons indkomstopgørelse efter særlige regler.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.