Virksomhedens art og omfang

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Virksomhedens art og omfang

Hensyn til virksomhedens art og omfang


Virksomhedens art og omfang nævnes flere steder i den nye bogføringslov som bestemmende for, hvorledes reglerne skal tilpasses. Loven vil hermed understrege, at der skal tages hensyn til aktiviteternes art og omfang, når den enkelte virksomheds bogføring tilrettelægges.


Ved vurdering af virksomhedens art og omfang fokuseres der bl.a. på virksomhedens størrelse i bred forstand, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Men også andre forhold kan være af betydning, f.eks. branche og kompleksitet.


Kortfattet beskrivelse kan være tilstrækkelig


Virksomheder af ubetydeligt omfang behøver ikke udarbejde beskrivelser af bogføringen i samme omfang som større og mere komplekse virksomheder. Ofte vil det være tilstrækkeligt med en kortfattet beskrivelse af bogføringens organisation og indretning, forretningsgange, bogføringsmetoder, herunder tekniske hjælpemidler og konteringsinstrukser.


Bogføring på et minimum


Meget små virksomheder kan indrette deres bogføring på et absolut minimum og uden den samme systematik, som kræves i større virksomheder. I små virksomheder er der ofte på grund af et forholdsvis enkelt system ikke nødvendigvis behov for interne kontroller i samme omfang som i større virksomheder. Beskrivelser og bogføring kan derfor oftest holdes på et minimum.

Selvforklarende bogføring


I virksomheder med få registreringer kan bogføringen have en tendens til at være selvforklarende. Når der er tale om sådanne indlysende og logiske sammenhænge mellem transaktionerne og deres bogføring, vil eksempelvis beskrivelsen af bogføringen kunne udarbejdes meget "simpelt". Det kan i disse beskrivelser bl.a. betyde, at en egentlig konteringsinstruks kan udelades.


Art og omfang skal endvidere indgå i vurderingen af omfanget og nødvendigheden af andre interne kontroller, såsom fastsættelse af krav til afstemninger mellem registreringer og beholdninger og afstemningernes hyppighed. På den anden side kan ledelsen selv være interesseret i at etablere kontroller, der rækker udover lovens minimumskrav.


Er en virksomhed på grund af art og omfang ude af stand til at registrere de enkelte køb eller salg, kan virksomheden i visse tilfælde vælge at registrere på grundlag af daglige kasseopgørelser, som f.eks. på markeder og stadepladser.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.