Registreringer og dokumentation

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Registreringer og dokumentation

Nøjagtig registrering


Alle transaktioner skal registreres nøjagtigt med hensyn til kontering, dato og beløb. Som udgangspunkt skal der ske registrering i bogføringen hurtigst muligt og i den kronologiske rækkefølge, transaktionerne er foretaget. I bogføringen skal der findes henvisning til de underliggende bilag.


Afhængigt af virksomhedens art og omfang skal der kunne ske afstemninger mellem bogføringen og virksomhedens beholdninger, herunder kasse- og likvide beholdninger.


Bogføringsvaluta


Som udgangspunkt skal enhver registrering i bogføringen foretages i danske kroner, i euro eller i relevant, fremmed valuta. Muligheden for at bogføre i anden valuta end danske kroner er en nyskabelse, men svarer dog til den fortolkning, der tidligere har været brugt.


En virksomhed kan som hovedregel kun gå over til anden valuta med virkning fra et regnskabsårs begyndelse. Undtagelsesvis kan der ske skift, hvis den anvendte valuta bliver irrelevant, f.eks. ved en fusion eller ændret aktivitetsniveau.

Bilag er grundlaget


Enhver registrering i bogføringen skal kunne dokumenteres ved et bilag. Er der udstedt eksternt bilag, skal dette så vidt muligt benyttes. Bilagene skal gøre det muligt at konstatere, om alle transaktionerne registreres i den korrekte periode og med det korrekte beløb. Der er ikke længere krav om, at bilaget skal findes i papirform. Bilaget skal oplyse, hvad der er nødvendigt for at identificere kontrolsporet, herunder transaktionsdato og beløb.


Elektroniske overførsler er OK


I bogføringen kan der ske registrering på baggrund af elektroniske overførsler, også kaldet EDI. Det stiller dog særlige krav til virksomheden, hvis der alene skal ske registrering på grundlag af EDI. Virksomheden skal således have et system, der sikrer fuldstændige, nøjagtige, rettidige og godkendte registreringer, og de enkelte overførsler skal opbevares i originalform, dvs. i præcis den form, de er blevet modtaget. Endvidere skal den tidsmæssige placering af den enkelte overførsel dokumenteres, f.eks. ved at opbevare log-filer over datatrafikken.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.