Moderniseret bogføringslov

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Moderniseret bogføringslov

Den nye lov


Den nye bogføringslov medfører ingen markante ændringer i det daglige bogføringsarbejde - men er mere enkel og overskuelig.


Den nye bogføringslov blev vedtaget i Folketinget den 17. december 1998 med ikrafttræden for langt de fleste paragraffers vedkommende den 1. juli 1999. Af praktiske grunde trådte enkelte paragraffer vedrørende bogføring i euro og andre valutaer i kraft den 1. januar 1999.


Modernisering og ajourføring


Den nye bogføringslov tager især højde for udviklingen, der er sket i samfundet.


Den øgede samhandel over landegrænserne har betydet, at den hidtil gældende bogføringslov på mange områder var utilstrækkelig. Samtidig har udviklingen inden for informationsteknologien medført nye krav til bogføringsloven. Den seneste ajourføring af bogføringsloven i 1990 tog allerede højde for en række aspekter her, og de er nu videreudviklet i den nye bogføringslov.


Samtidig har man benyttet lejligheden til at gøre bogføringsloven mere overskuelig, dels ved at beskrive hvilke virksomheder der er omfattet af bogføringsloven, dels ved at flytte regnskabsbestemmelserne ud af bogføringsloven.


Flere bliver bogføringspligtige


Den nye bogføringslov pålægger som udgangspunkt alle erhvervsdrivende virksomheder en bogføringspligt. I den tidligere lov fandtes alene en positivliste med de virksomheder, der var omfattet af bogføringspligten. Herudover fandtes der specielt i skattelovgivningen en række krav om bogføringspligt. Hensigten med den nye bogføringslov er således at samle al regulering vedrørende bogføringspligten i Žn bogføringslov.

Bogføring i euro og anden fremmed valuta


Den øgede internationalisering har medført, at man nu kan bogføre i euro på lige fod med danske kroner. Herudover kan der bogføres i anden relevant, fremmed valuta. Samtidig gør den nye bogføringslov det muligt at opbevare regnskabsmateriale i udlandet i en begrænset periode for visse nærmere definerede aktiviteter.


Elektronisk opbevaring


Udviklingen på IT-området har betydet, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare et fysisk eksemplar af eksterne bilag, hvis et elektronisk eksemplar findes.


Ny bogføringsvejledning


Ud over disse ændringer er der sket en række andre nyskabelser, som vi beskriver nærmere i denne kundeinformation.


Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil udsende en bogføringsvejledning, som mere præcist og detaljeret beskriver bogføringsloven. Denne vejledning vil kunne rekvireres direkte hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller via deres hjemmeside: "www.eogs.dk". (Det forventes, at denne udsendes medio 1999).


Kontakt os i tvivlstilfælde


I enhver virksomhed udgør bogføringen grundlaget for driftsregnskab og øvrige økonomiske rapporter. Det er derfor vigtigt, at bogføringen lever op til lovkravene. Hvis der i forbindelse med denne kundeinformation opstår tvivl om fortolkningen, er den registrerede revisor FRR den nære rådgiver, der gerne hjælper.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.