Krav til god bogføring

(+45) 9711 6800

Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.

Krav til god bogføring

En række krav


Loven stiller en række generelle kvalitetskrav til den enkelte virksomheds bogføring. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres:


i overensstemmelse med god bogføringsskik, under hensyntagen til virksomhedens art og omfang, så det sikres, at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, så regnskabsmaterialet sikres mod fejl og misbrug.


God bogføringsskik


Bogføringen skal ske i overensstemmelse med god bogføringsskik. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen definerer god bogføringsskik således:


"De sædvaner og den praksis, der til enhver tid efterleves af kyndige og ansvarsbevidste fagfolk med henblik på, at bogføringen tilrettelægges og foretages på en klar og overskuelig måde, samt de sikkerhedsforanstaltninger, der skal iværksættes for at sikre regnskabsmaterialet. God bogføringsskik er en retlig standard".


Virksomhedens art og omfang


Kravene til og tilrettelæggelsen af bogføringen er afhængig af bl.a. virksomhedens størrelse, antallet af transaktioner, kompleksiteten, udenlandske transaktioner, mange ansatte i virksomheden og transaktionernes økonomiske omfang.


Konkret kan det betyde, at små virksomheder ikke behøver at tilrettelægge deres bogføring helt så systematisk som større virksomheder. Tilsvarende gælder, at den lille virksomheds interne kontroller og beskrivelse af bogføring ikke behøver at have samme omfang som de store virksomheders.

Sikkert bogføringsmiljø


Det er virksomhedens pligt, at der etableres et sikkert bogføringsmiljø, der bl.a. indeholder kontroller til sikring mod regnskabsmaterialets ødelæggelse eller tyveri.


Sikring mod fejl og misforståelser


Den bogføringspligtige skal også etablere procedurer og interne kontroller, som sikrer mod fejl i og misbrug af regnskabsmaterialet.


Kravene til de interne kontrollers art og omfang afhænger af virksomhedens ovennævnte karakteristika. Det må som minimum kræves, at beholdningernes tilstedeværelse kontrolleres og afstemmes med passende mellemrum.


Rettelser skal dokumenteres


Det skal i den forbindelse nævnes, at bogføringsloven foreskriver, at alle rettelser i regnskabsmaterialet skal kunne dokumenteres. Rettes allerede foretagne registreringer, skal det ske ved særskilte rettelsesposteringer dokumenteret ved et internt bilag, der som minimum henviser til den oprindelige fejlpostering med angivelse af fejlårsagen.

Find Os

Bruun & Dalgaard

Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning

TEL: (+45) 9711 6800

MOB: (+45) 2011 6800

© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.